Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2, os. Spółdzielcze 6, 31-943 Kraków
+12 644-73-94

Centrum Kompetencji Zawodowych – 2 edycja

EFS

CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH – 2 EDYCJA – to projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej , realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 10. Wiedza i Kompetencje Poddziałanie 10.2.1 „Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT”.

Okres realizacji projektu : 2 stycznia 2020 r. – 29 września 2023 r.

Głównym celem projektów jest poprawa jakości kształcenia w poszczególnych branżach na terenie ZIT dla uczniów i nauczycieli poprzez dostosowanie oferty szkolnictwa zawodowego do potrzeb rynku pracy, wzmocnienie relacji z przedsiębiorcami oraz zwiększenie szans uczniów na zatrudnienie.
Projekty zakładają kontynuowanie funkcjonowania Centrum Kompetencji Zawodowych (CKZ) w poszczególnych branżach na bazie szkół i placówek kształcenia zawodowego o największym potencjale dydaktycznym dla branży na terenie ZIT.
CKZ będą realizowały: kursy/szkolenia dla uczniów (rozwijające, dydaktyczno-wyrównawcze), doradztwo zawodowe, staże/praktyki uczniowskie u pracodawców. Wsparcie będzie realizowane w oparciu o bazę technologiczno-dydaktyczną CKZ, wykwalifikowaną kadrę oraz wyspecjalizowane firmy zewnętrzne.

Całkowita wartość projektu w branży administracyjno-usługowej (A) w Gminie Miejskiej Kraków wynosi 6 970 872,71zł.
Całkowita wartość projektu w branży turystyczno-gastronomicznej (T) w Gminie Miejskiej Kraków wynosi 2 451 916,03 zł

W Zespole Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie w ramach 2 edycji Centrum Kompetencji Zawodowych będą realizowane:

  • zajęcia kształtujące kompetencje kluczowe i rozwijające zainteresowania,
  • zajęcia wyrównawcze
  • stypendia dla uczniów zdolnych,
  • staże dla uczniów w przedsiębiorstwach
  • staże zawodowe dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu.
Koordynatorzy branży administracyjno-usługowej:
Katarzyna Kowalik
Paulina Wargulec
Koordynator branży turystyczno-gastronomicznej:
Agnieszka Klimczak

Dokumenty:
Szczegółowy opis projektu
Regulamin uczestnictwa w projekcie (2 edycja)