Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2, os. Spółdzielcze 6, 31-943 Kraków
+12 644-73-94

Staże

EFS

Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie uczestniczy w projekcie  „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży: administracyjno-usługowej (A)  i turystyczno-gastronomicznej (T), w Gminie Miejskiej Kraków” – 2 edycja (2021 – 2023)

Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego,  Poddziałanie 10.2.1 „Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT”.

Do głównych korzyści ucznia z realizacji płatnych staży/praktyk u pracodawców/ przedsiębiorców należą:

  • ułatwione rozpoczęcie kariery zawodowej po zakończeniu nauki w szkole,
  • możliwość zdobycia dodatkowego doświadczenia i lepszego dopasowania do lokalnego rynku pracy poprzez odbycie dodatkowego stażu/praktyki, wykraczającego poza zakres kształcenia praktycznego,
  • sprawdzenie swoich kwalifikacji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
  • pogłębienie i zdobycie nowej wiedzy, umiejętności, kompetencji zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy,
  • nawiązanie kontaktu z potencjalnym pracodawcą i możliwość zainicjowania dalszej współpracy, mającej na celu zatrudnienie ucznia, odbycie praktyk /staży studenckich
  • udokumentowany przebieg realizacji stażu / praktyki, możliwość wykazania dodatkowego doświadczenia w dokumentach rekrutacyjnych, np. CV.

W ramach stażu uczniowie otrzymują stypendium stażowe w wysokości 2 300 zł. Każdy staż trwa 1 miesiąc w lipcu lub sierpniu, czyli obejmuje 150 h. Liczba uczniów zakwalifikowanych:

  • branża administracyjno – usługowa 22 osoby (technik ekonomista, technik rachunkowości, technik logistyk, technik handlowiec) – koordynator Renata Jankiewicz;
  • branża turystyczno – gastronomiczna 10 osób (technik organizacji turystyki, technik hotelarstwa) – koordynator Agnieszka Klimczak.

Rekrutacja na staże…

 

PDF

Autotest predyspozycji i kompetencji zawodowych

 

PDF

Regulamin uczestnictwa w projekcie CKZ II

 

PDF

Aneks do regulaminu uczestnictwa w projekcie

 

PDF

Regulamin udzielania stypendiów stażowych

 

DOC

Załącznik 1 do regulaminu – wzór umowy

 

DOC

Załącznik 2 do regulaminu – wniosek o przyznanie stypendium stażowego

 

DOC

Załącznik 1 do umowy – zgoda Rodzica

 

DOC

Załącznik 2 – formularz zgłoszeniowy

 

DOC

Załącznik 4 – deklaracja uczestnictwa w projekcie

 

DOC

Załącznik 5 – Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

DOC

Załącznik 6 – zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

 

DOC

Załącznik 7 – oświadczenie o braku udziału