Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2, os. Spółdzielcze 6, 31-943 Kraków
+12 644-73-94

Uniwersytet Ekonomiczny

01 grudnia 2014 roku po raz kolejny zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie a Zespołem Szkół Ekonomicznych Nr 2.
Celem współpracy która trwa od 1985 roku jest umożliwienie uczniom zapoznania się z funkcjonowaniem wyższej uczelni poprzez stworzenie możliwości uczestnictwa w wykładach, konferencjach, seminariach organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny. W czasie wycieczek po kampusie Uniwersytetu można zwiedzać bibliotekę , sale wykładowe, laboratoria, a równocześnie zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni. Najnowszej wiedzy ekonomicznej dostarczają praktykanci studium pedagogicznego UEK. Przedstawiciele uczelni biorą udział we wszystkich ważnych wydarzeniach mających miejsce w naszej szkole, a Rektor uczelni obejmuje je honorowym patronatem. W każdym roku ok. 30 % naszych absolwentów rozpoczyna studia dzienne lub zaoczne na uczelni, a kilku zostało jej pracownikami naukowymi.


Patronat Katedry Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

W dniu 7 września 2022 roku odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego w klasach 1T oraz 1HOT pod patronatem Katedry Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wydarzenie to wdrożyło w życie postanowienia porozumienia o współpracy między uczelnią wyższą a naszą szkołą podpisanego 11 marca 2022 roku. Z tej okazji zorganizowany został wykład inauguracyjny poprowadzony przez prof. UEK dr hab. Jadwigę Berbekę – Kierownika Katedry Turystyki wraz z dr Michałem Rudnickim będącym pracownikiem tej katedry oraz nauczycielem w naszej szkole.

W ramach patronatu Katedry Turystyki UEK nad klasami uczącymi się w zawodach Technik hotelarstwa i Technik organizacji turystyki w ZSE nr 2 w Krakowie zrealizowano:

 • wykład inauguracyjny Kierownik Katedry Turystyki prof. UEK dr hab. Jadwigi Berbeki oraz dra Michała Rudnickiego podczas uroczystego objęcia patronatem klas pierwszych zrealizowany w dniu 07 września 2022 roku
 • uczestnictwo poszczególnych klas i delegacji uczniów w wybranych wydarzeniach branży turystycznej i HoReCa:
  – możliwość zdalnego uczestnictwa w Forum Turystyki organizowanym przez Urząd Miasta Krakowa w dniu 29 września 2022;
  – BE MY GUEST – Zostań Liderem Nowej Gościnności zorganizowane przez Stowarzyszenie Hotelmania w dniu 24.10.2022 r. w Centrum Kongresowym ICE Kraków (pierwsze w Polsce wydarzenie skierowane do uczniów i studentów szeroko pojętej branży Hospitality);
  – uczestnictwo uczniów klasy 4T w Międzynarodowym Kongresie Ekonomii Wartości Open Eyes Economy Summit (OEES) 2022 obywającego się w dniach 22-23.11.2022 w ICE Kraków Kongres OEES w dniu 22.11.2022 r.
  – uczestnictwo uczniów w seminarium naukowym pt. “Znaczenie interesariuszy we współzarządzaniu destynacją turystyczną” w dniu 07.10.2022 r.
 • wykład tematyczny wraz z prezentacją oferty edukacyjnej kierunku Turystyka i rekreacja dla klas technikum 4THO oraz 4TT w dniu 13.12.2022 r.
 • uczestnictwo klas IV i V technikum w Dniach Otwartych UEK w dniu 31.03.2023 r.
  – Podczas tego wydarzenia zorganizowano dla uczniów wykład poprowadzony przez Dyrektor Instytutu Zarządzania Prof. UEK Dr Hab. Małgorzatę Tyrańską oraz Kierownik Katedry Turystyki Prof. UEK dr hab. Jadwigę Berbekę,
  – Zorganizowano oprowadzanie po kampusie UEK dla klas wizytujących co umożliwiło skrócenie dystansu poznawczego samej uczelni i kierunku Turystyka i rekreacja,
  – Przeprowadzono krótką prezentację oferty programowej Uniwersytetu, w tym zwłaszcza kierunku Turystyka i rekreacja,
 • zaproszenie i możliwość uczestnictwa nauczycieli uczących w klasach zawodowych technikum do udziału w wykładach otwartych i/lub konferencjach organizowanych lub współorganizowanych przez Katedrę Turystyki UEK,
 • jednoczesną promocję obydwu instytucji na wydarzeniach branżowych,

W ramach patronatu planowane są dalsze działania, w tym m.in. wymiana doświadczeń między kadrą uniwersytecką a nauczycielami uczącymi w technikum, udział nauczycieli i uczniów w kolejnych konferencjach, szkoleniach oraz wykładach otwartych organizowanych przez pracowników Katedry Turystyki, umożliwienie uczniom wraz z ich nauczycielami udziału w spotkaniach branżowych, włączenie uczniów technikum w procesy organizacyjne wielu różnych wydarzeń biznesowych branży turystycznej oraz wydarzeń kulturalnych i wiele innych.

Współpraca ta rodzi szereg różnych korzyści zarówno dla samych uczniów, nauczycieli jak i szkoły. Uczniowie uczący się w klasach o specjalnościach technik hotelarstwa oraz technik organizacji turystyki otrzymują nie tylko kompleksową wiedzę potrzebną do wykonywania zawodu, ale poszerzają swoje horyzonty, osobiście doświadczają realiów rynku poprzez kontakt z osobami pracującymi w turystyce oraz uzyskują możliwość adaptacji pozyskanych wiadomości w warunkach funkcjonowania branży. Nauczyciele z kolei mają okazję do wymiany doświadczeń z kadrą uniwersytecką, udziału w konferencjach, szkoleniach oraz wykładach otwartych organizowanych przez pracowników Katedry Turystyki a także w spotkaniach branży turystycznej.

Patronat Katedry Turystyki ma także niebagatelne znaczenie wizerunkowe dla szkoły. Dzięki tej współpracy podnosi się ranga i prestiż Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 dzięki czemu nasza oferta edukacyjna staje się bardziej konkurencyjna wśród krakowskich szkół średnich.

Dr Rudnicki Michał
Nauczyciel przedmiotów zawodowych

 

 

Wydarzenia patronackie w roku szkolnym 2023/2024

W dniu 16 listopada 2023 r. w murach Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie odbył się wykład gościnny dra Zbigniewa Borka dla uczniów klas czwartych i maturalnych wraz z ich nauczycielami z Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2. Wykład ten zorganizowany został przez dra Michała Rudnickiego w ramach patronatu Katedry Turystyki UEK nad klasami o kierunkach turystycznych: Technik organizacji turystyki i Technik hotelarstwa. Tematyka wykładu poświęcona była zarządzaniu zdrowym stylem życia i spotkała się z żywym zainteresowaniem zarówno uczniów jak i wychowawców.

Spotkanie zostało uroczyście rozpoczęte przez Zastępcę Kierownika Instytutu Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie prof. UEK dr hab. Mariusza Łapczyńskiego. Po wykładzie przy pomocy organizacyjnej studentów II roku kierunku Turystyka i rekreacja UEK przeprowadzono jeszcze grę terenową, w której uczestnictwo umożliwiło uczniom zapoznanie się z kampusem UEK. Zespoły, które wykonały największą ilość zadań w ramach gry nagrodzone zostały upominkami.