Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2, os. Spółdzielcze 6, 31-943 Kraków
+12 644-73-94

Uniwersytet Ekonomiczny

01 grudnia 2014 roku po raz kolejny zostało podpisane porozumienie o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie a Zespołem Szkół Ekonomicznych Nr 2.
Celem współpracy która trwa od 1985 roku jest umożliwienie uczniom zapoznania się z funkcjonowaniem wyższej uczelni poprzez stworzenie możliwości uczestnictwa w wykładach, konferencjach, seminariach organizowanych przez Uniwersytet Ekonomiczny. W czasie wycieczek po kampusie Uniwersytetu można zwiedzać bibliotekę , sale wykładowe, laboratoria, a równocześnie zapoznać się z ofertą edukacyjną uczelni. Najnowszej wiedzy ekonomicznej dostarczają praktykanci studium pedagogicznego UEK. Przedstawiciele uczelni biorą udział we wszystkich ważnych wydarzeniach mających miejsce w naszej szkole, a Rektor uczelni obejmuje je honorowym patronatem. W każdym roku ok. 30 % naszych absolwentów rozpoczyna studia dzienne lub zaoczne na uczelni, a kilku zostało jej pracownikami naukowymi.


Patronat Katedry Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

W dniu 7 września 2022 roku odbyła się uroczysta inauguracja roku szkolnego w klasach 1T oraz 1HOT pod patronatem Katedry Turystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Wydarzenie to wdrożyło w życie postanowienia porozumienia o współpracy między uczelnią wyższą a naszą szkołą podpisanego 11 marca 2022 roku. Z tej okazji zorganizowany został wykład inauguracyjny poprowadzony przez prof. UEK dr hab. Jadwigę Berbekę – Kierownika Katedry Turystyki wraz z dr Michałem Rudnickim będącym pracownikiem tej katedry oraz nauczycielem w naszej szkole.
W ramach patronatu planowany jest szereg działań, w tym m.in. wymiana doświadczeń między kadrą uniwersytecką a nauczycielami uczącymi w technikum, udział nauczycieli i uczniów w konferencjach, szkoleniach oraz wykładach otwartych organizowanych przez pracowników Katedry Turystyki, umożliwienie uczniom wraz z ich nauczycielami udziału w spotkaniach branżowych, włączenie uczniów technikum w procesy organizacyjne wielu różnych wydarzeń biznesowych branży turystycznej oraz wydarzeń kulturalnych i wiele innych.
Współpraca ta rodzi szereg różnych korzyści zarówno dla samych uczniów, nauczycieli jak i szkoły. Uczniowie uczący się w klasach o specjalnościach technik hotelarstwa oraz technik organizacji turystyki otrzymają nie tylko kompleksową wiedzę potrzebną do wykonywania zawodu, ale poszerzą swoje horyzonty, osobiście doświadczą realiów rynku poprzez kontakt z osobami pracującymi w turystyce oraz uzyskają możliwość adaptacji pozyskanych wiadomości w warunkach funkcjonowania branży. Nauczyciele z kolei będą mieli okazję do wymiany doświadczeń z kadrą uniwersytecką, udziału w konferencjach, szkoleniach oraz wykładach otwartych organizowanych przez pracowników Katedry Turystyki a także w spotkaniach branży turystycznej. Patronat Katedry Turystyki ma także niebagatelne znaczenie wizerunkowe dla szkoły. Dzięki tej współpracy podnosi się także ranga i prestiż Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2 dzięki czemu nasza oferta edukacyjna staje się bardziej konkurencyjna wśród krakowskich szkół średnich.

Dr Rudnicki Michał
Nauczyciel przedmiotów zawodowych

Zmień rozmiar tekstu