Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2, os. Spółdzielcze 6, 31-943 Kraków
+12 644-73-94

Deklaracja dostępności

Zespół Szkół Ekonomicznych Nr 2 w Krakowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zse-2.krakow.pl.
Data publikacji strony internetowej: 2022-04-12
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-20

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 • niektóre z grafik nie posiadają tekstów alternatywnych;
 • niektóre filmy nie posiadają napisów;
 • niektóre z załączników mogą nie posiadać warstwy tekstowej (skan).

Powody wyłączenia:

 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności;
 • dokumenty archiwalne mogą nie być w pełni dostępne;
 • strona internetowa jest systematycznie dostosowywane do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2022-04-12
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Sotwin, . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48126442259. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W związku z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, informujemy że szkoła posiada udogodnienia dla osób ze szczególnymi potrzebami:

 • Oznaczone miejsce parkingowe na dziedzińcu szkoły – wjazd przy boisku sportowym.
 • Pochylnia zapewniająca dostęp do głównego wejścia szkoły (na zdjęciu poniżej).
 • Winda dla wózków inwalidzkich, która zapewnia dostępność pierwszej kondygnacji budynku.
 • Oznaczenie kontrastowe schodów.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych na pierwszej kondygnacji.

 

Osoby niepełnosprawne, wchodzące na teren szkoły z psem asystującym, zobowiązane są do posiadania certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego oraz zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Pies asystujący nie musi mieć kagańca ani nie musi być prowadzony przez właściciela na smyczy, ale powinien mieć uprząż. Właściciel odpowiada za swojego psa asystującego.

Szkoła nie zapewnia tłumacza języka migowego.